Semalt: "Hasabyňyz öçüriler" diýýän Facebook kezzaplygy bilen nähili iş salyşmaly?

Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Maýkl Braun ähli internet ulanyjylaryna hakerleriň “Facebook” ulanyjylaryny nyşana almak bilen ulanýan belli bir balykçy synanyşygynyň bardygyny duýdurýar. Duýduryş, adatça, häzirki Facebook hasabynyň ýapyljakdygyny görkezýän ýazgy görnüşinde bolýar. Berlen sebäpler, ulanyjynyň hasabyna galp at goýmagy, wagt tertibine kemsidiji mazmun goýmagy ýa-da beýleki Facebook ulanyjylarynyň habar berip biljek beýleki meseleleri. Muňa garamazdan, ulanyja aladalanmaň diýýär, sebäbi bu meseläni çözmäge kömek edip bilerler. Soňra hasabynyň kanunydygyny ýene-de bir gezek tassyklaýan baglanyşyk bilen üpjün edýärler.

Balyk tutmak, hakerler tarapyndan ulanyjylary şahsy maglumatlary bermek üçin aldamak üçin hakyky bir şahsyýet hökmünde gizlenýän iş. Aboveokardaky ýagdaýda hakerler “Facebook Security” toparyny görkezýärler. Habar olardan gelen ýaly bolup, kompaniýanyň gol çeken ýaly bolmagy üçin Facebook toparynyň möhri bar.

Habarda balykçy kezzaplygynyň ähli kesgitleýji aýratynlyklary bar. Habaryň dizaýny, bilmän ulanyjylary baglanyşyga basyp, soňra bolsa Facebook jikme-jikliklerini aýan etmekden ybarat. Iň köp gözlenýän jikme-jiklikler, parol bilen bilelikde hasabyň giriş maglumatlary. Baglanyşyga basanyňyzda, olary “Facebook” -a meňzeş bir sahypa ugrukdyrýar we soňra e-poçta we paroly soraýar. Adam bu jikme-jikliklere girensoň, hasaby üstünlikli tassyklandyklaryny we meseläni çözendiklerini görkezýän açylan penjire peýda bolýar. Netijede, sahypa täzeden açylýar we ulanyjyny asyl we hakyky Facebook sahypasyna alyp gidýär.

Mesele bu maglumatlar balykçy jenaýatçylaryň elinde bolansoň başlaýar. Ulanyjyny hasabyndan gulplamak we spam we kezzap habarlarynyň beýleki ulanyjylara ýaýran çeşmesine öwürmek üçin ulanyp bilerler. Habarlaryň eýesiniň adyny göterjekdigi sebäpli, habary alanlar e-poçta zyýanly hasaplamazlar. Şeýle hem, "Facebook Howpsuzlygy" okamak üçin hasabyň adyny üýtgedip, aragatnaşyk sanawyndaky adamlara şuňa meňzeş habarlary iberip bilerler. Resmi “Facebook” sahypasy eýýäm bar, şonuň üçin bu jenaýatçylar öz at gurluşlary bilen döredijilikli bolmaly. Adyna geň nyşanlary goşmak bilen edýärler. Ulanyjylar öz e-poçta we parollaryny berýändiklerine göz ýetirip bilýändikleri sebäpli, balykçy hakerler olary spam we kezzapçylyk kampaniýalaryna goşup bilerler.

Şol hakerler galp sahypalary köpçülige düşündiriş sahypasynda "hasap ýapyk" habarlary goýmak üçin ulanyp bilerler. Şeýle edenlerinden soň, asyl awtor Facebook Howpsuzlyk toparyndan gelen ýaly bolup biler.

Ulanyjylar üçin, Facebook goldaw toparynyň biridigini aýdýan adamlaryň ýazgylaryna, habarlaryna ýa-da e-poçta habarlaryna üns bermek möhümdir, esasanam berýän baglanyşygynyň belli bir meseläni çözmäge kömek etjekdigini öňe sürseler. Habarda adaty bolmadyk grammatika, geň nyşanlar, baglanyşyklar we goşundylar bar. Hasaby bilen baglanyşykly bir meseleden gorkýan bolsa, URL-ni brauzeriň salgy setirine ýa-da kompaniýanyň programmasy arkaly ýazmaly. Hasap bilen baglanyşykly islendik mesele girenlerinde ýüze çykmalydyr.

mass gmail